#2 - Muaf kar ke bhool jayen

Agar muaf kar ke bhoolna nahin hein to faida?
Agar muaf kar ke bhoolna nahin hein to faida?