#21 - Allah ke diye hue se Allah ke Bandon ki madad karein

Jab aapne madad hi Allah ke diyes hue se karni hei to phir sochna kaisa?
Jab aapne madad hi Allah ke diyes hue se karni hei to phir sochna kaisa?