#19 - Shukar Guzaar hoge to aur milega

Jo shukar guzaar hoga Allah usko aur dega. Magar shukar guzaar hon kaise?
Jo shukar guzaar hoga Allah usko aur dega. Magar shukar guzaar hon kaise?